Portal Bajo.pl poleca:


Zaloguj się
Login

Hasło
» Nie pamiętasz hasła?
» Załóż konto

 
Stopniowanie przymiotników

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

THE COMPARATIVE AND SUPERLATIVE OF ADJECTIVESPrzymiotnik angielski ma taką samą formę we wszystkich osobach l.poj. i mnogiej, np. an old man/woman/tree/men/women/trees. Jedyną zmianą formy, jakiej podlegają przymiotniki jest stopniowanie.

Stopniowanie regularne

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
przymiotniki krótkie: wszystkie jednosylabowe i dwusylabowe zakończone na: -y, -ow, -le, np.:
dark, tall, nice
easy, narrow, simple
stopień równy + -er/-r
darker, taller, nicer,
easier, narrower, simpler
stopień równy + -est/-st
darkest, tallest, nicest,
easiest, narrowest, simplest

przymiotniki dwu i wielosylabowe, np.:

beautiful

more/less + stopień równy
more
/less beautiful
most/least + stopień równy
most/least beautiful

Uwagi:

 • Przymiotnik w stopniu najwyższym, po którym występuje rzeczownik poprzedzony jest przedimkiem 'the'.
 • Zmiany w pisowni niektórych przymiotników, stopniowanych za pomocą końcówek (-er/-est):
  • przymiotniki zakończone na spółgłoskę + y, zmieniają y -> i, np.: busy - busier - busiest;
  • przymiotniki zakończone na pojedynczą spółgłoską następującą po krótkiej samogłosce
   podwajają końcową spółgłoskę, np.: big - bigger - biggest.

Stopniowanie nieregularne

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
good - dobry better - lepszy the best - najlepszy
bad - zły worse - gorszy the worst - najgorszy
little - mały less - mniejszy the least - najmniejszy
far - daleki farther - dalszy
further - dalszy
the farthest - najdalszy (w przestrzeni)
the furthest -najdalszy (w przestrzeni/czasie)
near - bliski nearer - bliższy the nearest - najbliższy (w przestrzeni/czasie
the next - następny (w kolejności)
late - póĽny later - póĽniejszy
latter - póĽniejszy
the latest - najnowszy (ostatni w czasie)
the last - ostatni (w kolejności)
old - stary older - starszy
elder - starszy
the oldest - najstarszy (wiekiem)
the eldest - najstarzy (rangą, w rodzinie)

Porównania

Stopień równy Forma twierdząca as ........ as
tak ...... jak
Forma przecząca not as/so ........ as
nie tak ...... jak
Stopień wyższy .......er than
more/less ........ than
bardziej/mniej ..... niż
Stopień najwyższy the .......... est of/in
the most/least ......... of/in

najbardziej/najmniej ...... z/w

Przykłady:

 • Tom is as tall as Peter.
  Tom jest tak wysoki jak Peter.
 • Tom is not as tall as Peter.
  Tom nie jest tak wysoki jak Peter.
 • Tom is taller than Peter.
  Tom is more handsome than Peter.
  Tom jest wyższy/przystojniejszy od Petera.
 • Tom is the tallest of them.
  Tom is the most handsome of them.
  Tom jest najwyższy/najprzystojniejszy z nich.