Portal Bajo.pl poleca:


Zaloguj się
Login

Hasło
» Nie pamiętasz hasła?
» Załóż konto

 
Pytania

PYTANIA - QUESTIONS


Wszystkie pytania można podzielić na ogólne i szczegółowe. Pytania ogólne wymagają odpowiedzi 'tak' lub 'nie' (w j. polskim zaczynają się od 'czy'), natomiast pytania szczegółowe wymagają podania konkretnych informacji (zaczynają się od zaimków pytających, np. dlaczego, gdzie).

W języku angielskim pytania tworzymy przez:
  • inwersję czasownika pomocniczego (operatora) przed podmiot, np.: I am - Am I?
  • dodanie czasownika pomocniczego (operatora) 'do' przed podmiotem, np.: I go - Do I go?, I went - Did I go?

Budowa pytań ogólnych

  1. Jeśli w zdaniu twierdzącym występuje czasownik pomocniczy (operator), to wtedy pytania ogólne tworzymy przez inwersję tegoż operatora z podmiotem zdania.

Czasownik pomocniczy + podmiot + czasownik główny + ...

Is
Are

Has

Has
Had
Were
Could

Will

he
they

he

he

he
they
you

he

-------
coming

done
been living

lived
watching
help

live

...

...
...
...
...
...

...

...

  1. Jeśli orzeczenie zdania twierdzącego jest wyrażone formą osobową czasownika głównego, to wtedy pytania ogólne tworzymy stosując pomocnicze operatory do, does, did (dzieje się tak w czasach: Present i Past Simple).
Czasownik pomocniczy + podmiot + czasownik główny + ...

Do

Does
Did

you

he
he

live

live
live

...

...
...


Tabela pytań ogólnych

Czasy Czasowniki
Specjalne Główne
Present Simple Inwersja operatora Na początku zdania dodajemy 'do' lub 'does'.
Past Simple Inwersja operatora Na początku zdania dodajemy 'did'.
Pozostałe czasy Pytanie: zawsze przez inwersję operatora.


Budowa pytań szczegółowych

  1. Pytania o grupę orzeczenia tworzymy stawiając na początku zdania odpowiedni zaimek pytający, a następnie podajemy wyrazy w takiej kolejności, w jakiej występują w pytaniu ogólnym (zob. powyżej) z pominięciem tych elementów, o które pytamy, np. Robert lives in London. Where does Robert live?
Wyraz
pytający
pytanie ogólne
+ czasownik pomocniczy + podmiot + czasownik główny + ...
When/where/why
How often
did
will
you
he
meet
come
...
...
  1. Pytania o podmiot tworzymy zawsze wg jednej zasady, tzn. podmiot lub jego część zastępujemy odpowiednim zaimkiem pytającym, a resztę zdania podajemy bez zmian, np.: Robert lives in London. Who lives in London? Czasownik w tego typu pytaniach występuje przeważnie w 3 os. l. poj. They come from Berlin. Who cames from Berlin?
Wyraz pytający + orzeczenie + ...
Who
How many boys
lives
sleep
here ?
here ?
Kto mieszka tutaj ?
Ilu chłopców śpi tutaj ?


Yesterday, he went to school by bus.
| | | | |
| | | | |
| | | | |__ What did he go to school by?
| | | | Czym on pojechał do szkoły?
| | | |
| | | |__ Where did he go by bus ?
| | | Dokąd on pojechał autobusem?
| | |
| | |__ What did he do yesterday?
| | Co on zrobił wczoraj?
| |
| |__ Who went to school by bus yesterday?
| Kto wczoraj pojechał do szkoły autobusem?
|
|__When did he go to school by bus ?
Kiedy on pojechał do szkoły autobusem ?

Pytanie ogólne: Did he go to school by bus yesterday ?

Czy on pojechał do szkoły autobusem wczoraj ?


Pytania rozłączne (tzw. Question Tags)

Są to zwroty pytające, które w j. polskim najczęściej tłumaczone są z użyciem słów 'prawda', 'nieprawdaż', np. He is nice, isn't he ? On jest miły, prawda ? Omówienie tych pytań znajdziesz na osobnej stronie.